H.H.第三世多杰羌佛的弟子成聖解脫實例

雲高大法王弟子王篤川毗荼化金身

學習 H.H. 第三世多杰羌佛 正法 關於“第三世多杰羌佛”佛號的說明 二零零八年四月三日,由全球佛教出版社和… 繼續閱讀 雲高大法王弟子王篤川毗荼化金身

H.H.第三世多杰羌佛的弟子成聖解脫實例

雲高大法王弟子王篤川毗荼化金身

H.H. 第三世多杰羌佛 關於“第三世多杰羌佛”佛號的說明 二零零八年四月三日,由全球佛教出版社和世界法音出版… 繼續閱讀 雲高大法王弟子王篤川毗荼化金身